O fundacji


Podstawowe Cele Fundacji Budujemy Miasta:

-wsparcie tzw. młodych talentów w tym sportowców – w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionych,

-działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

-aktywizacja dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, 

-wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży w szczególności z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich, 

-propagowanie nowatorskiego, aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu,

-upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna),

-profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,

-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani,

-działalność na rzecz wparcia porządku i bezpieczeństwa publicznego,

-ochrona i promocja zdrowia,

-propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną,

-profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

-organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

-propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

-propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska, 

-promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii,

-działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,

-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych,

-animowanie i wspieranie działań na rzecz efektywnej realizacji zadań publicznych,

-rozwijanie, umacnianie i kształtowanie pro muzycznych i pro artystycznych postaw i aspiracji ludzi młodych,

-wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki,

-prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,

-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Statut Fundacji Budeujemy Miasta

Prezes:
Kamil Turek
Wiceprezes:
Natalia Filipek-Orzeł
Sekretarz:
Paula Owsianka-Król

Dodaj komentarz